Po wejściu na salę, wszystkich uderzał w oczy duży napis. Na białym tle, ostro kontrastowały czerwone litery. 

"Demokracja. Ponad 95 % mieszkańców naszego globu, nie zna prawdziwego znaczenia i nie wie co oznacza to słowo. I tak jest od niepamiętnych czasów.”Co znaczy demokracja? Jak jest właściwa definicja? W zamierzchłych czasach a obecnie.

Demokracja to bardzo prosty twór. Wręcz prymitywny w swej prostocie. Czym więc jest ów nieznany , tajemniczy ląd myśli ludzkiej?

Odpowiedź jest jedna, prosta, może nawet banalna.

Wykładowca wziął kredę i na tablicy napisał.

„Demokracja to system społeczny, ustrój państwowy tworzony i utrzymywany przez ludzi uczciwych. To związek składający się wyłącznie  ludzi uczciwych. (Zdanie dwukrotnie podkreślił piszący).

Konstytucją Demokracji są wartości etyczno-moralne. Kodeks etyczny.

Słowo „Demokracja” mają wyłączne prawo używania osoby uczciwe, żyjące według zasad Kodeksu.

Wszyscy inni mogą jedynie patrzeć, słuchać i uczyć się.

Nie mają jednak prawa powoływania się na zasady czy samo słowo „Demokracja”.

W ich ustach jest to kłamstwo, oszustwo i świadczy o ich perfidii, patologii umysłowej. O niedojrzałości pod niemal wszystkim względami. To odrzuty, odpady śmieciowe Cywilizacji. Koniec”.

Prowadzący położył kredę na katedrze.

- Pytania?

Sala w milczeniu patrzyła na tablicę. Cisza.
.....


fragment wykładu dla kadry zarządzającej uczestniczącej w Projekcie "EB". Niemcy sierpień 2013
Forgotten lessons about democracy - part of the lecture.

Democracy is a social system, the state system created and maintained by honest people. This relationship consists
only honest people. (Double underlined sentence writing).

Constitution Democracy are the ethical and moral values​​. Code of Ethics.

The word "democracy" have the exclusive right to use those fair, living according to the principles of the Code.
All others can only look, listen and learn.

But they have no right to rely on the principle that the word "Democracy".

In the mouth it is a lying, cheating, and proof of their perfidy, mental pathology. The immaturity in almost all
respects. It rejects, scrap junk Civilization. The end. "

Taking put chalk on the chair.

- Questions?

A room in silence, staring at the board. Silence.

.
Demokracja - zapomniana lekcja