Nadszedł czas na małe, wstępne podsumowanie. Śmiało piszemy "oszustwa" znacznej części radnych Rady Miasta w Lesznie.
Przypomnijmy ca
łą rzecz.
Obywatel z
łożył pismo z pytaniami do prezydenta miasta Leszna - Tomasz Malepszy.
Nie doczekawszy si
ę odpowiedzi w ustawowym terminie czyli 60 dni, składa skargę do Rady Miasta w Lesznie. Skarga dotyczy i tu uwaga - wyłącznie naruszenia terminu odpowiedzi.

To bardzo wa
żne.

Rada Miasta przyjmuje uchwa
łę komisji pod przewodnictwem Zenona Kurta ( tzw. niepewny politycznie - startował z list PO, aby po "dziwnej pomocy" z strony miasta przejść na poglądy SLD). Dla nas mało wiarygodny.
Wró
ćmy do uchwały. Otóż komisja stwierdza, że faktycznie został przekroczony termin. I tu najciekawsze - sądzimy, że to kapitalny przykład manipulacji innymi osobami. Grzegorz Rusiecki ( SLD ) "zamyka" sprawę stwierdzeniem, że

"skarga nie dotyczy prezydenta, lecz kogo
ś innego"!!!

Stanowisko to pó
źniej poparł wojewoda wielkopolski, z upoważnienia Tadeusz Herfort ( też ciekawa postać urzędu ).

Kto wi
ęc odpowiada za złamanie prawa?
Wed
ług Wojewody Wielkopolskiego, całej rady miasta w Lesznie i urzędu - NIKT.

Nie wracamy do posiedzenia komisji, gdy
ż to poniżający spektakl nieudolności i manipulacji osób, którym powierzono mandat zaufania. A także urzędników.

"Teatrzyk" ten postaramy si
ę ośmieszyć w niedługim czasie. Warto, aby cała Polska zobaczyła jak można zgodnie z prawem "przekręcić" każdego obywatela w Polsce..

I teraz cz
ęść następna. Druga skarga.

Dotyczy braku odpowiedzi na zadane siedem pyta
ń. Treść pytań nie jest ważna. Istotą jest czy na dane, konkretne pytanie obywatel uzyskał odpowiedz.
I tu jest ca
łkowity "popis" Kurta, Rusieckiego, Więckowiaka i innych członków komisji.

Owa komisja stwierdza,
że skarga jest bezzasadna!

Na posiedzeniu rady, wszyscy radni otrzymali ca
łą dokumentację wraz z położeniem nacisku na brak otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
Wyszczególniono ka
żde pytanie i pokazano czarno na białym, gdzie są odpowiedzi a gdzie nie.

I tu z niedowierzaniem stwierdziliśmy, że 23 radnych było za kłamstwem

w tym a
ż 5 się wstrzymało. Dlaczego?

W tym miejscu mała dygresja. Uważamy, że osoby, które się wstrzymały również ponoszą odpowiedzialność za całą tą sprawę.

"Milczenie wobec z
ła to przyzwolenie na jego rozwój i zbrodnicze działanie". Koniec cytatu. Z tym się nie dyskutuje.

Tu jako ciekawostk
ę podamy, że nie ma w protokole kto był za a kto się wstrzymał. To według nas jest skandal. Dlatego też ci radni, którzy się wstrzymali sami wystawili sobie cenzurkę. Nikt nie będzie biegał za nimi i pytał jak głosowali. To poniżej godności ludzkiej i uczciwości. Coś w rodzaju pogardy dla mieszkańców miasta. Tym bardziej iż zakupiono system komputerowy do głosowań.
Po co w jakim celu? Mo
że korupcyjnym? Dać zarobić "znajomemu"?

Jeste
śmy przekonani, że prezydent miasta Leszna Tomasz Malepszy, urzędnicy związani z sprawą, cała Rada Miasta Leszna stoją na stanowisku, że

OBYWATEL POLSKI TO IDIOTA.

Oto pełna lista "bohaterów" głosującym za nieprawdą., którzy złożyli ślubowanie o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
- B
ąkowski Edward
- Balcerzak Danuta
- Banasik Gra
żyna
- B
łaszkowski Marcin
- Borowiak
Łukasz
- Bortel Andrzej
- Ganowicz Marek
- Hayn Ryszard
- J
ęcz Kazimierz
- Ka
źmierczak Bernardyna
- Kurt Zenon
- Miko
łajczyk Stanisław
- Mocek S
ławomir
- Olejniczak Piotr
- Podfigurny Micha
ł
- Rajewski Wojciech
- Rusiecki Grzegorz
- Sudolski Ryszard
- Szczot S
ławomir
- Szczucki Edward
- Wachowski Marek
- Wi
ęckowiak Piotr
- Zimniak Wojciech

Czy s
ą godni owej przysięgi? Czy są prawi i uczciwi? Niech każdy sam sobie udzieli odpowiedzi.

Od siebie dodamy,
że sekretariat biura rady mimo prośby obywatela odmówił wcześniej powiadomienia wszystkich członków rady o całej sprawie.

Do kierownika sekretariatu tak
że wrócimy, chodzi o skargę na owego pana związaną z obrażaniem innych. Przedstawimy w całości otrzymane dokumenty czyli złożoną skargę do prezydenta oraz jego odpowiedź. Bardzo interesująca rzecz.

Próbowano zainteresowa
ć media - Radio Elka - Jarosław Adamek, Panorama Leszczyńska - Robert Lewandowski oraz poznański oddział Gazet Wyborczej.

Beskutecznie.

Do wy
żej przedstawionych mediów odniesiemy się w sposób szczególny. Warto omijać z daleka owe pisemka lub jak kto woli "leszczyńśkie informatory".

Wszyscy w urz
ędzie, w radzie uważają, że sprawę zakończono. Nic bardziej mylnego.

Wrócimy tak
że to wyjątkowego braku kultury, taktu kilku radnych. Nadal ktoś oczekuje na odpowiedzi na zadane pytania.
Je
śli wymienieni Panowie i Panie mają wątpliwości to bylibyśmy wdzięczni za wskazane odpowiedzi.
Dopóki ich nie zobacz
ą osoby zainteresowane, nasza opinia jest taka jak wyżej wymieniona. Bardzo nieciekawa.

Richard M.
Paul L.
.
Mała Sycylia